Events

7.5

09:00-17:00

Event Details:

Title:Concerto in quantum K theory

Organizers: Yongbin Ruan (IASM) 

                     Yaoxiong Wen (KIAS)


Invited speakers:

You-Cheng Chou (Academia Sinica)

Yuan-Pin Lee (Academia Sinica/University of Utah)

Changzheng Li (Sun Yat-sen University)

Emanuel Scheidegger (BICMR, Peking University)

Yaoxiong Wen (KIAS)

Zijun Zhou (Kavli IPMU)


Lecture Seminar